ضرورت گرايش به تکنولوژیهای حمل و نقل

رشد روز افزون جمعيت سبب افزايش تقاضاي سفر شده و متعاقب آن استفاده از وسايل نقليه شخصي بطور چشمگيري افزايش يافته است. این استقبال ضرورت گرایش به سمت تکنولوژیهای حمل و نقل را افزایش می دهد.

اين امر فشار حاصل برشبكه هاي موجود حمل ونقل به خصوص درنواحي شهري را چندين برابر نموده است.

مسائل و مشكلات مربوط به حمل ونقل از قبيل تراكم ،افزايش زمانهاي تلف شده ،تصادفات ،تخلفات، آلودگي هاي زيست محيطي ،كاهش منابع انرژي و روند رشد سريع تقاضاي حمل ونقل باعث شده تا تامين حمل و نقل ايمن و كارا يكي از مهمترين مسائل پيش روي اغلب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در زمینه تکنولوژیهای حمل و نقل محسوب شود.

يكي از راهكارهاي حل اين مشكلات توسعه شبكه هاي حمل ونقل است.

محدودیت های تکنولوژیهای حمل و نقل

اما از آنجايي كه توسعه شبكه ها و تکنولوژیهای حمل و نقل به دليل محدوديت ظرفيت عمراني ،محدوديت بودجه وصدمه به محيط زيست متناسب با رشد روز افزون توليد وسايل نقليه نمي باشد و از طرف ديگر با توجه به اينكه ايجاد شبكه هاي جديد حمل و نقل باعث ايجاد انگيزه بيشتري براي توليد سفر در كاربران خواهد شد،لذا روشهاي مذكور باوجو نياز به سرمايه گذاري كلان و زمان زياد جهت اجرا به تنهايي نمي تواند بعنوان راه حل قطعي و مناسب در جهت حل معضل ترافيك كلان شهرها محسوب شود.

تکنولوژیهای حمل و نقل
تکنولوژیهای حمل و نقل

تامین نیازهای کاربران در راستای تکنولوژیهای حمل و نقل

همچنين تأمين نيازهاي جديد كاربران ناشي از افزايش سطح زندگي مردم و افزايش ارزش زمان مانند سيستمهاي اطلاع رساني ترافيك با تكيه بر روشهاي سنتي امكان پذير نيست.

لذا ديدگاه حاكم بر فعاليت مديران ترافيك كلان شهرها به استفاده از مكانيزمهايي جهت به نتيجه رساندن سرمايه گذاريهاي كلان مربوط به توسعة معابر و راهسازي، استفاده بهينه از امكانات و منابع موجود و ارتقاء سطح ايمني ، كارايي و بهره وري شبكه حمل و نقل شهري با بهره گيري از پيشرفتهاي حاصل از تكنولوژيهاي نوين ، داشتن نوآوري و ابتكار عمل در برنامه هاي توسعه و مباحث مرتبط با مديريت ترافيك شهري گرايش پيدا كرده است.

يكي از جديدترين و مؤثرترين راهكارهاي مديريت ترافيك كه از فن آوري اطلاعات نشأت مي گيرد ايده بكارگيري سيستم هاي هوشمند حمل ونقل است كه مي تواند در راستاي تحقق شهرداري الكترونيكي افق تازه اي براي دستيابي به تحرك پويا و روان درجامعه ارتباطي و اطلاعات و ارائه خدمات بهتر به شهروندان ايجاد نمايد.

لازم به توضيح است بكارگيري ITS بعنوان تنها ابزار حل مشكلات حمل ونقل محسوب نمي شود ، بلكه زير بناي مناسبي جهت كاهش پيامدهاي منفي قرن بيستم در عرصه حمل ونقل و ايجاد راه و رسمي جديدتر و مؤثرتر به منظور پاسخگويي به نيازهاي حمل ونقل در زندگي قرن بيست و يكم است.